בשיתוף המשרד להגנת הסביבה
₪ מיליארד 1
העלות הסביבתית של אובדן מזון בישראל
מיליון טון 11
המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 5
ערכו של המזון האבוד
מיליון ש"ח 100
העלות הסביבתית מאובדן המזון מהצריכה הביתית
leket logo white
Sviva logo white